Call us: +3 (800) 2345-6789  |  7 Days a week from 9:00 am to 7:00 pm

ถ่านชาร์จมีวงจรป้องกันไฟช็อตรู้หรือไม่?

ถ่านชาร์จมีวงจรป้องกันไฟช็อตรู้หรือไม่?

ถ่านชาร์จมีวงจรป้องกันไฟช็อตรู้หรือไม่?

ถ่านชาร์จมีวงจรป้องกันไฟช็อตรู้หรือไม่?
ถ่านชาร์จที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีการพัฒนาไปมากจนทุกวันนี้มีการพัฒนาวงจรการป้องกันการช็อตในตัวถ่านในบางยี่ห้อในบางรุ่นอีกด้วย แต่……….
ถ่านชาร์จลักษณะนี้จะมีการให้กำลังไฟที่น้อยและความจุไม่มากนักเพื่อให้วงจรการตัดไฟการช็อตนั้นทำงานได้ทัน 💡
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ่านตัวอื่นจะไม่ปลอดภัยนะครับ
เพราะถ่านแทบทุกชนิดจะมีฉนวนป้องกันที่ขั้วบวกและตัวถ่านเองก็มีปลอกถ่านที่นอกจากจะสวยงามและบ่งบอกถึงยี่ห้อแล้วยังเป็นฉนวนป้องกันไฟช็อตอีกด้วยเหมือนกัน
นั่นหมายความว่า ฉนวนที่ทั้งขั้วบวกและลบนี่แหละเป็นตัวกันไฟช็อตของถ่านนั้นๆ 

Leave a Replay

Cart