Call us: +3 (800) 2345-6789  |  7 Days a week from 9:00 am to 7:00 pm

ถ่านควรเปลี่ยนถ่านเมื่อไหร่

ถ่านควรเปลี่ยนถ่านเมื่อไหร่

ถ่านควรเปลี่ยนถ่านเมื่อไหร่

ถ่านควรเปลี่ยนถ่านเมื่อไหร่
คำแนะนำง่ายๆนะครับ ระยะเวลา 4-6 เดือนเป็นระยะเวลาเหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนถ่าน
แล้วแต่ว่าใช้งานมากน้อยแค่ไหน
แต่ถ้าเป็นถ่านที่ใช้ทุกวัน และชาร์จทุกวัน แนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ 4-5 เดือนครับ
เพราะเซลล์ประจุของถ่านนั้นมีการเสื่อมยิ่งใช้งานไปยิ่งเสื่อมถอยลงไป
การพยายามอัดประจุเข้าไปในถ่านที่เซลล์แบตเริ่มตายบ่อยๆ
อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อภายในถ่านได้
และเสี่ยงต่อที่จะเกิดการคายสารเคมีออกทางหัว-ท้ายของถ่าน

Leave a Replay

Cart